Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Karmøyklage til Sivilombudet

Karmøyklage til Sivilombudet

29. juli 2021

Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og fem berørte grunneiere på Karmøy har klaget til Sivilombudet. Den godkjente reguleringsplan for Åkra sør har åpenbare feil og mangler, mener klagerne.

I 2019 ble reguleringsplanen for omkjøringsvegen ved Åkra på Karmøy vedtatt av kommunestyret. Vedtaket gjald bare den søndre delen av vegprosjektet  fordi Statsforvalteren i Rogaland hadde fremmet innsigelse mot den nordre delen av planen. Flere organisasjoner og berørte grunneiere fremmet klage på den godkjente delen av reguleringsplanen. I august 2020 avviste Statsforvalteren i Vestland denne klagen.

Men siste ord er ikke sagt. I klagen som nå er levert til Sivilombudet blir det dokumentert mangler og feil ved kunnskapsgrunnlaget som konsulentselskapet Cowi i 2019 la fram for kommunen og vegvesenet i en oppdatert fagrapport om naturmangfoldet.

I klagen til Sivilombudet går det fram at reguleringsplanen berører minst seks avgrensede hekkelokaliteter for rødlistede fuglearter (vipe, svartstrupe, storspove, sivspurv og trolig sanglerke). Ingen av disse lokalitetene ble vist til som spesifikt avgrensede hekkelokaliteter for rødlistede fugler i fagrapporten fra Cowi. Heller ikke det faktum at den foreslåtte vegtraséen vil gå gjennom minst 8 lokaliteter av rødlistede naturtyper ble nevnt i fagrapporten.

– Saken viser tydelig hvor dårlig utredet konsekvensene for naturmangfold kan være i denne type arealplansaker, uttaler biolog og karmøybu Gunvar Mikkelsen som har utredet saken på vegne av organisasjonen og grunneierne. Det må stilles tydeligere kvalitetskrav til konsekvensutredninger fra myndigheter og oppdragsgivere, mener Mikkelsen.

Sivilombudet har ikke mandat til å oppheve den godkjente reguleringsplanen, men kan komme med en uttalelse til forvaltningen.

Les sammendrag av klager her: Klage sammendrag fra SO

Hele klagen kan leses her: Klage til Sivilombudet_270721

Hovedbilde: Janne Weltzien Listhaug / Engbildet: Gunvar Mikkelsen / Nøkkrosebildet: Janne Weltzien Listhaug

Forrige nyhet

Avslag i Alstein-saken!

28. juni 2021

Statsforvalteren nektet fredag 25. juni å gi utslippstillatelse til Bremnes Seashore AS og de kontroversielle planene om et gigantisk oppdrettsanlegg utenfor Alstein i Randaberg kommune. Naturvernforbundet i Rogaland har kjempet aktivt mot planene i mange år, og er kjempefornøyd med avslaget.

Neste nyhet

Sjokkerende motorveiplaner i Rogaland

17. august 2021

- Du verden for et vakkert landskap. Dette er jo det rene postkortet, utbrøt Synnøve Kvamme og Truls Gulowsen da de kom til Odlandsstø ved enden av Ørsdalsvatnet i Bjerkreim.