Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Avslag i Alstein-saken!

Avslag i Alstein-saken!

28. juni 2021

Statsforvalteren nektet fredag 25. juni å gi utslippstillatelse til Bremnes Seashore AS og de kontroversielle planene om et gigantisk oppdrettsanlegg utenfor Alstein i Randaberg kommune. Naturvernforbundet i Rogaland har kjempet aktivt mot planene i mange år, og er kjempefornøyd med avslaget.

Det er også gledelig at en så viktig sak endelig vinner frem med risiko for naturødeleggelser, tap av biologisk mangfold og konsekvenser for økosystem i omgivelsene som hovedargumentasjon. Det er også oppløftende å se at Statsforvalteren fremmer argumenter i sitt avslag som er nær identiske med hovedpoengene i vår egen høringsuttalelse fra mai i år. Dette var tredje gangen Naturvernforbundet leverte inn høringsuttalelse i denne saken, men den første gangen vi leverte en felles uttalelse med NOF og NJFF – et godt samarbeid som gav bra resultater!

I 2016 ble planene om et anlegg ved Alstein først kjent. Den gangen leverte vi også høringsuttalelse, men denne ble ikke lagt særlig vekt da Bremnes’ søknad om dispensasjon fra arealplanen ble avslått tidlig med beskjed om å vente til det kom ny arealplan i 2018.

Da forslaget om ny arealplan forelå i 2018 var et areal utenfor Alstein satt av til akvakultur i henhold til Bremnes Seashore sine ønsker. Vi leverte da vår andre høringsuttalelse i saken, og denne gangen fikk vi med at hovedutslippet til IVAR IKS kom ut relativt nært anlegget. Likevel var politikerne fast bestemte på at de ønsket oppdrett ved Alstein, og rådmannen avfeide alle innvendingene våre med at «vi forutsetter at Bremnes Seashore sørger for at dette ikke blir noe problem».

Statsforvalteren var dog enig med oss og kom med innsigelse til arealplanen i 2019. Etter en relativt lang behandlingstid ble denne innsigelsen ble så overprøvd av KMD i februar i år og arealplanen endelig godkjent. Ikke lenge etter leverte Bremnes Seashore en ny søknad om lokaliteten til Randaberg kommune. Selv om saken nå virket tapt, bestemte vi oss for å intensivere arbeidet med å få stoppet planene – for tredje gang! I tillegg til en grundig høringsuttalelse sammen med NJFF og NOF, hvor vi blant inkluderte bølgedata og værdata som virkelig viste hvor værutsatt et eventuelt anlegg ville bli, deltok vi også på demonstrasjon på Sandestranden med opp mot 100 oppmøtte, og laget nettsiden vern-alstein.no. Det er derfor en stor seier for alle som har kjempet mot planene å lese vedtaket fra Statsforvalteren:

Fylkesmannen i Rogaland avslår søknad fra Bremnes Seashore AS om utslippstillatelse for akvakulturlokalitet Alstein i Randaberg kommune.

Vedtaket er begrunnet med at utslippene fra vanlig drift på et eventuelt anlegg ved Alstein medfører fare for forringelse av den økologiske funksjon av de viktige naturtypene i nærheten av den omsøkte lokaliteten. Det er særlig utslipp av kjemikalier og medisiner som følge av avlusning, impregnering av nøter og fremmedstoffer i fôr som Statsforvalteren mener ikke kan tillates av føre-var hensyn. I tillegg er det etter vår vurdering for høy risiko å tillate testing av anlegg på eksponerte lokaliteter i et område med omfattende naturverdier, da havari kan medføre alvorlig forurensning.

Vedtaket er hjemlet i forurensningsloven § 11. Søknaden er også vurdert i forhold til vannforskriften og prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12.

NB! Vedtaket kan påklages, men en eventuell klage skal behandles av Miljødirektoratet og ikke av KMD – noe som gir oss grunn til optimisme!

Forrige nyhet

Nei til elektrifisering av NOA, Fulla og Krafla

25. juni 2021

Naturvernforbundet sine fylkeslag i Hordaland og Rogaland er kritiske til landstrømsanlegg til felta nord for Alvheim (NOA), Fulla og Krafla.

Neste nyhet

Karmøyklage til Sivilombudet

29. juli 2021

Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og fem berørte grunneiere på Karmøy har klaget til Sivilombudet. Den godkjente reguleringsplan for Åkra sør har åpenbare feil og mangler, mener klagerne.