Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Det er nok nå, Hjelmeland

Det er nok nå, Hjelmeland

Få kommuner i Rogaland har flere regulerte vassdrag enn Hjelmeland. Nå må kommunen ta vare på de siste restene av urørt vassdragsnatur.

Derfor sier Naturvernforbundet nei til å regulere det vakre og populære utfartsområde ved Kaldavatnet i Bønardalen i Årdal. Elva Bønaråna som har utløp i Riskedalsvatnet

Vannføringa i Bønaråna vil bli redusert  til 25 og 45 liter i sekundet. Det vil merkes på dette vakre fossefallet. Foto: Rune Folkvord.

Vannføringa i Bønaråna vil bli redusert til 25 og 45 liter i sekundet. Det vil merkes på dette vakre fossefallet. Foto: Rune Folkvord.

er allerede regulert med to kraftverk og nå søker grunneierne om å bygge et tredje kraftverk, Bøen III. Det betyr dam ved utløpet av Kaldavatnet og 700 meter ny veg fra kraftstasjonen til damstedet. Vatnet blir regulert to meter, det vil si en halv meter opp og halvannen meter ned. Utbyggingen vil redusere inngrepsfritt område (sone 2) med cirka tre kvadratkilometer. I følge Bøen Kraft AS vil utbyggingen gi 4,1 GWh ny produksjon.

Naturvernforbundet mener at denne utbyggingen ikke bør godkjennes fordi den vil føre til en lang rekke skader og ulemper. Vannføringen i elva blir sterkt redusert og strandsonene i Kaldavatnet blir negativt påvirket av regulert vannstand og fare for utvasking. Vegbyggingen vil åpne for motorisert ferdsel inn i et område som i dag framstår som uberørt. Kaldavatn er et viktig, vakkert og inngrepsfritt utfartsområde med stor verdi for lokalbefolkning og andre turgåere. I tillegg kommer negative konsekvenser for artsmangfoldet i elva og i vatnet.

Hjelmeland kommune har nylig sagt ja til utbygging av Øvre Ullestadåna i Lyngsheia. Denne gang ber vi om at politikerne lytter til årdølingene og setter foten ned for regulering av Kaldvatnet og Bønaråna.

Høringsuttalelsen kan du lese her: NVE-Høyring av søknad om bygging av Bøen III kraftverk og regulering av Kaldavatnet – Hjelmeland kommune i Rogaland_

 

Hovedbildet: Kraftutbygging i Bønaråna og Kaldavatn vil redusere inngrepsfri natur (sone 2) med tre kvadratkilometer. Foto: Rune Folkvord

Forrige nyhet

Slutt å herje med Sørmarka

2. juli 2024

I flere tiår har Stavangers største friområde blitt spist bit for bit. Det vil politikerne ha slutt på. Da må de si et rungende nei til Lnett sitt forslag om å bygge en ny 132 kV kabel gjennom skogen i Ullandhaugskråningen.

Neste nyhet

Solcellesatsingen trenger et løft

5. juli 2024

Det siste året har investeringene i solcelleanlegg falt markert. Det gir grunn til bekymring. Stortinget har vedtatt et mål om 8 TWh solkraftproduksjon i Norge i 2030.