Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. «Bambiskogen» ofres for ny skole på Karmøy?

«Bambiskogen» ofres for ny skole på Karmøy?

Det er et gjentakende problem i planer om utbygging at man på forhånd vet altfor lite om naturverdier før en reguleringsplan blir vedtatt. Den planlagte skoleutbyggingen på Vea på Karmøy er dessverre et veldig godt eksempel på dette.

I denne saken bestemte administrasjonen og politikerne seg for at naturtomta ved Krokhaugen var det beste alternativet for en ny barneskole på Vea – uten å vite noe om hvilke naturskatter som befinner seg der skolen er planlagt.

Etter å ha fått informasjon om saken fra lokale naturvernere, har Naturvernforbundet i Rogaland engasjert seg i saken. For over ett år siden klaget vi derfor til Karmøy kommune på vedtatt reguleringsplan, fordi vi mente at planprosessen hadde brutt med naturmangfoldloven §§ 7–12, som blant annet skal sørge for at en sak er godt opplyst når natur står i fare for å bli ødelagt.

Sivilombudet på saken
Naturverdiene skal tas med i betraktning når man vurderer hvor man skal bygge; noe som ikke har vært tilfelle i den aktuelle saken. I  mai 2020  bestemte kommunen seg  først for hvor ny skole skulle ligge, og deretter gikk i gang med  planprosessen. Altså motsatt rekkefølge av det naturmangfoldloven krever.

Karmøy kommune tok dessverre ikke klagen vår til følge, og videresendte den til Statsforvalteren, som heller ikke tok klagen til følge – der de la «stor vekt på hensynet til det lokale selvstyre. I november klaget vi derfor til Sivilombudet – og Statsforvalteren sendte med bakgrunn i dette brev til kommunen om at iverksetting av reguleringsplanen må vente inntil Sivilombudet har konkludert i saken.

Rødlistede arter
Den planlagte skoletomta på Vea består blant annet av en rik skog, myr og tjern, med store naturverdier. Kommunen var ikke kjent med noen rødlistede arter da de bestemte seg for hvor skolen skulle bygges, men nå vet vi at det finnes minst 6 rødlistede arter – inklusiv minst 4 truede arter – og trolig også en truet naturtype.

I oktober leide vi inn to biologer fra konsulentselskapet Biofokus til å studere moser og lav i skogen. De mener at deler av skogen trolig er det som kalles løvskogdominert boreonemoral regnskog, som er en truet naturtype. Kanskje den eneste av sitt slag både på Haugalandet og i Nord-Rogaland!

Ikke for seint å snu!
Med bakgrunn i de nasjonale naturverdiene som nå er funnet på den planlagte skoletomta, er vi veldig glade for at Karmøy SV har tatt til orde for å revurdere skolens lokalisering, og heller ønsker å bygge ny skole på eksisterende tomt. Naturvernforbundet i Rogaland ber innstendig Karmøy kommune om å bevare dette verdifulle naturområdet – til nytte for sjeldne og truede arter, og til glede for barnehagene, skolebarna og alle andre som bruker området til turer og rekreasjon i dag (derav navnet «Bambiskogen»).

Foto: «Bambiskogen» på Karmøy – frodig og artsrik, men truet av utbygging. Foto: Karmøy kommune

Forrige nyhet

Møt Truls Gulowsen i Sandnes

14. mars 2023

Hva bør Sandnes og andre norske kommuner gjøre for å oppfylle målene i den nye internasjonale Naturavtalen? Svaret på spørsmålet får du når Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen kommer til Vitenfabrikken mandag 17. april kl 19.00.

Neste nyhet

Det blir Sommer ved Mosvatnet også i år!

21. mars 2023

Gled deg til kjekke aktiviteter på Mostun natursenter også i årets sommerferie!