Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Rotevatn med klar tale om Karmøyvei

Rotevatn med klar tale om Karmøyvei

30. juni 2020

Sveinung Rotevatns klima- og miljødepartement krever miljøtunnel til 150- 200 millioner kroner og skroter hele den sørlige den av omkjøringsvegen på Åkra.

Foto: Bjørn Arne Hveding

KLD kom nylig med sin uttalelse til KMD. I uttalelsen skriver KLD blant annet at «kun en lang tunnel mellom Killingtjørn og veakrossen vil kunne gi en reell reduksjon av de negative konsekvensene for naturverdiene av nasjonal og vesentlig regional interesse.» En slik lang miljøtunnel vil trolig være mellom 650 og 800 meter, noe som til en viss grad vil skåne det nasjonalt viktige hubroterritoriet i området, kystlyngheia, samt økosystemet og turområdet ved Heiavatnet naturreservat. Det aktuelle hubroterritoriet er regnet for å være ett av de mest produktive i Sør-Norge. En miljøtunnel på 600 – 800 meter er kostnadsregnet til ca. 150 – 200 millioner kroner.

Foruten miljøtunnel, mener KLD at den søndre delen av omkjøringsveien ikke kan godkjennes. Denne delen av veien vil betydelig forringe et intakt og artsrikt jordbrukslandskap som blant annet er viktig for truede fuglearter som vipe, storspove og sanglerke. KLD skriver at den begrensede nytten som denne delen av veien gir, ikke kan forsvare de omfattende ødeleggelsene: «I den sørlige delen av planlagt ny fv. 47 mener Klima- og miljødepartementet det er nødvendig å velge alternativ 2 for å hindre nedbygging av natur av nasjonal og vesentlig regional verdi, samtidig som dette ikke gir mindre nytte lokalt.»

KLD mener videre at etablering av et miljøfond på 20 millioner kroner knyttet til kystlynghei, slik Statens vegvesen foreslår i reguleringsplanen, er positivt, men at man må sikre at et slikt fond blir administrert på en måte som gjør at fondet blir brukt etter hensikten.

Det er ventet at KMD kommer med endelig vedtak i saken i august eller september. Vi forventer at KMD lytter til de tydelige rådene fra KLD!

Uttalelsen fra KLD kan leses her: KLD juni 2020 Uttalelse til innsigelsessak om reguleringsplan for fv. 47 Åkra sør – Veakrossen i Karmøy kommune(833913)

Forrige nyhet

Mostun skal renoveres!

17. juni 2020

I dag flagger vi på Mostun - huset skal totalrenoveres!

Neste nyhet

Ikke strup tilskudd til el-produksjon og solfangeranlegg!

30. juni 2020

Enovatilskuddet - det mest effektive virkemiddelet for å få en rask omlegging til bruk av solcelle- og solfangeranlegg i privathusholdninger - skal reduseres. Naturvernforbundet i Rogaland ber klima- og miljøministeren om å jobbe for å bevare og utvide tilskuddsordningen, heller enn å strupe den.