Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Omkamp om vindturbiner på Moifjellet

Omkamp om vindturbiner på Moifjellet

I 2012 sa Olje- og energidepartementet nei til å bygge vindturbiner på Moi/Laksesvelafjellet i Bjerkreim kommune etter klage fra blant andre Naturvernforbundet. I fylkeskommunens vindkraftplan fra 2009 var det samme fjellpartiet oppført som sterkt konfliktfylt og at vindkraftutbyggingen ikke burde skje. Men Statkraft bryr seg ikke om historiske vedtak.

Statsselskapet ønsker å bygge ned Moifjellet og har fått kommunestyrets aksept for å starte utredning. Statkraft har fremmet melding og forslag til planprogram for Moifjellet vindkraftverk med høringsfrist 03.11.2023

Konsesjonssak – NVE

I 2012 ble de samlede konsekvensene for naturtyper, vegetasjon og flora vurdert å være «store negative». Særlig ble det pekt på konsekvensene for kystlynghei. Vindkraftverk på Moifjellet ville ha «meget stor negativ» effekt for kystlynghei, i følge konsekvensutredningen den gang. Verdien av kystlyngheia på Moifjellet har forsterket seg siden den gang siden store deler av naboheiene er bebygd med vindkraftverk.

Når det gjelder hubro ble det gjort undersøkelser i 2005 og 2006 som sannsynliggjorde inntil fire hekkinger i og i nærheten av planområdet. Hubro er sterkt truet i følge  gjeldende rødliste for arter. Om dette OED i 2012:
«Det forventes at reduserte næringsområder, kollisjonsrisiko og økt forstyrrelse vil kunne gi negative virkninger for hekkebestanden nær og i vindparken…. Samlet sett vurderes det at utbyggingen av vindparken vil kunne få inntil store negative konsekvenser dersom reirplasser ligger  tett opptil vindparken.»

Men Statkraft er ikke bekymret og viser null respekt for samlet virkning av vindkraftutbygginger i fjellområdene vest for E39 gjennom Bjerkreim. Dette området er ferdig utbygd og nå gjelder det å bevare de siste rester av uberørt natur, ikke minst med tanke på kystlynghei, hubro og andre arter.  

 

Bildet: Moifjellet og Laksesvela, det siste gjenværende,ubebygde  naturområdet vest for E 39 gjennom Bjerkreim. Foto: Roy Mangersnes

Forrige nyhet

Hva lovet politikerne på valgdebatten?

7. september 2023

Hvis Høyre og Arbeiderpartiet følger opp sine valgprogrammer, blir den ingen bro til Vassøy.

Neste nyhet

Bli med i Sandnes lokallag

20. september 2023

Naturvernforbundet i Rogaland får sitt fjerde lokallag den 10. oktober. Da blir Naturvernforbundet i Sandnes stiftet.