Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Naturen har dårlig rettssikkerhet

Naturen har dårlig rettssikkerhet

15. september 2021

Reguleringsplanen for søndre del av omkjøringsvegen ved Åkra på Karmøy blir ikke behandlet på nytt. Det har Statsforvalteren i Vestland bestemt.

Naturvernforbundet i Rogaland sammen med NOF og flere grunneiere har i en klage til statsforvalteren pekt på store mangler i reguleringsplanen. Planen mangler informasjon av flere truete naturtyper og minst seks hekkelokaliteter for rødlistede fuglearter. Dette var kunnskap som planmyndigheten enkelt kunne framskaffet før planen kom til politisk behandling. Klagerne mener at naturens rettsikkerhet er truet.

Gunvar Mikkelsen som førte klagen i pennen er skuffet:

– Statsforvalteren ser ikke ut til å ha satt seg skikkelig inn i våre anførsler i klagen, og saken viser med all tydelighet hvor dårlig rettssikkerhet naturen har i de tilfeller der kunnskapsgrunnlaget ikke holder mål. Her har statsforvalteren et ansvar som de åpenbart ikke tar på alvor, og jeg er redd for at vår sak ikke er enestående i så måte, sier Mikkelsen.

Statsforvalteren i Vestland skriver i sin avgjørelse at «saken er forsvarlig opplyst og utredet i tråd med reglene i plan- og bygningsloven, og at det ikke er mangler ved konsekvensutredningen som utgjør noen saksbehandlingsfeil.»

En tilsvarende klage til Sivilombudet har heller ikke ført fram.

Det betyr at halve omkjøringsvegen har godkjent plan. Når det gjelder nordre del av vegprosjektet har Kommunal- og moderniseringsdepartementet krevd nye utredninger blant annet en lang miljøtunnel. Det er anslått at utredningene vil koste mellom 20 og 30 millioner og ta to til tre år. Disse pengene fins ikke, med mindre fylkeskommunen som prosjekteier åpner pengesekken. Det er det ingen ting som tyder på. Realiseringen av omkjøringsvegen til rundt en milliard kroner forutsetter bompengefinansiering gjennom en ny Haugalandspakke som alle kommunene på Haugalandet må bli enige om.

Det brenner et blått lys for omkjøringsvegen, men det politiske flertallet på Karmøy insisterer fortsatt på at omkjøringsvegen må bygges.

Avslagsbrevet kan leses her: 20210906_Statsforvaltaren_i_Vestland_Anmodning_om_a_se_pa_klagesak_pa_nytt

Foto: Espen Mills. Omkjøringsvegen er planlagt over myr og gjennom kystlynghei øst for Åkrahamn (i bakgrunnen). Til høyre Heiavatn naturreservat   

Forrige nyhet

Ta politisk kontroll over krafta!

10. september 2021

Vannkraft blei i førre århundre sett på som viktig infrastruktur på same måte som vegar, jernbane, vann og avløp. Sjølv om utbygginga av vannkraft førte til store og dels konfliktfylte naturinngrep, så var ho heilt grunnleggande for utviklinga av Norge som eit avansert industriland. Dei mange levande industrisamfunna våre er i stor grad bygde på vannkrafta.

Neste nyhet

Ålgårdbanen på sporet igjen

28. september 2021

Naturvernforbundet, Ålgårdbanens Venner og For Jernbane har lenge ivret for gjenåpning av Ålgårdbanen og en redusert utbygging av E39. Responsen har vært mildt sagt laber. Men så ut av ingen ting kommer det interessante utspill fra ulike aktører.