Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. La hubroen få leve!

La hubroen få leve!

22. mai 2019

Myndighetenes planer om å bygge en ny omkjøringsveg på Åkra i Karmøy kan få fatale konsekvenser for et svært produktivt hubropar som hekker i nærheten. Hubro er en sterkt truet art og må beskyttes fra inngrep og forstyrrelser.

Karmøyvegen er i tillegg et brutalt og unødvendig inngrep som ødelegger verneverdig kystlynghei, raserer jordbruksjord og etablerer støy og barrierer i et viktig friluftsområde. Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening ber om at vegprosjektet skrinlegges, subsidiært at vegen bygges etter alternativ 2 med lang tunnel. Les uttalelsen: Høringsuttalelse vei Karmøy

Forrige nyhet

La leppefisken få leve!

8. mai 2019

Naturvernforbundet krever at all bruk av villfanget leppefisk og rognkjeks som avlusningsmiddel i oppdrettsbransjen blir forbudt.

Neste nyhet

Kraftfull protest mot Karmøyveg

5. juni 2019

Fylkesmannen i Rogaland stiller en lang rekke kritiske spørsmål til den planlagte omkjøringsvegen på Åkra som er planlagt gjennom verneverdig kystlynghei og viktige biotoper for flere rødlista fuglearter.