Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Kraftfull protest mot Karmøyveg

Kraftfull protest mot Karmøyveg

5. juni 2019

Fylkesmannen i Rogaland stiller en lang rekke kritiske spørsmål til den planlagte omkjøringsvegen på Åkra som er planlagt gjennom verneverdig kystlynghei og viktige biotoper for flere rødlista fuglearter.

Fylkesmannen krever, i likhet med Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening, at det må bygges en lang miljøtunnel hvis vegprosjektet skal godtas. Fylkesmannen fremmer innsigelse mot vegplanen hvilket betyr nye runder og forsinkelser.

Les hele fylkesmannen innsigelse i vedlegget.

Høringssvar – reguleringsplan 2107 for ny FV47 Åkra sør – Veakrossen Karmøy kommune

 

Bildet: Omkjøringsvegen er planlagt i heia øst for Heiavatn naturrservat, men bare 100 meter fra reservatgrensen.

Foto: Erik Thoring

Forrige nyhet

La hubroen få leve!

22. mai 2019

Myndighetenes planer om å bygge en ny omkjøringsveg på Åkra i Karmøy kan få fatale konsekvenser for et svært produktivt hubropar som hekker i nærheten. Hubro er en sterkt truet art og må beskyttes fra inngrep og forstyrrelser.

Neste nyhet

Behold Ålgårdbanen

3. september 2019

Time-politikerne bør støtte Gjesdal og Sandnes i kampen for å beholde Ålgårdbanen, oppfordrer Naturvernforbundet i et brev til formannskapet.