Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Kvernaland er feil sted for datasenter

Kvernaland er feil sted for datasenter

29. mars 2021

Naturvernforbundet mener Kvernaland er et uegnet sted for lokalisering av kraftkrevende industri og at det fins andre aktuelle steder, blant annet Gismarvik i Tysvær, som langt bedre tilfredsstiller kravene vi mener må settes til etablering av denne type industri.

Norge rundt planlegges det batterifabrikker, datasentre og annen kraftkrevende virksomhet. Dette kan være næringer og arbeidsplasser som erstatter dagens fossile energibruk og oljejobber. Men omstillingen kan ikke medføre at natur og jordbruksjord bygges ned.

Konsesjon

Naturvernforbundet savner en helhetlig lokaliseringsprosess for ny kraftkrevende industri. Det må stilles krav til bruk av energieffektiv teknologi og utnyttelse av overskuddsvarme. En form for konsesjon som bidrar til riktig lokalisering med tanke på energibruk, vil være et virkemiddel. Det må også stilles strenge krav til effektiv arealbruk, som ikke direkte eller indirekte resulterer i nedbygging av matjord, verdifull natur eller arealer med høyt karboninnhold.

Naturvernforbundet vil også minne om at en reduksjon av energiforbruket er det viktigste vi kan gjøre for å kutte klimagassutslipp og ta vare på naturen. Det forutsetter en massiv satsing på energieffektivisering og redusert energibruk i transportsektoren.

Matjord og natur

Time kommune har sammen med regionens næringsliv pekt på Kvernaland (Kalberg) som byggegrunn for datasentre og batterifabrikker. I forslag til ny kommuneplan (2018-2030) er det satt av 1788 dekar dyrka og dyrkbar jord til industriformål. Dette strider fundamentalt med nasjonale jordvernmål og kan ikke kompenseres verken ved jordflytting eller «arealbytte» med nabokommuner. Vi frykter at dersom dette forslaget godkjennes vil det åpne for ytterligere nedbygging av matjord til industri- og vegformål.

Norge skal i henhold til våre forpliktelser i Biokonvensjonen stanse tapet av naturmangfold. Det må få  konsekvenser for arealbruken i alle kommuner, også Time.  Kvernaland har et svært variert mosaikkpreget landskap med store naturverdier – myr, lynghei, skog, kantsoner og ugjødsla beitemark. Dette gir en variasjon i dyre- og planteliv som finnes få andre steder på Jæren. Det er registrert en lang rekke utryddingstruete arter som vil miste sine leveområder ved utbygging.

(Vedtatt av fylkeslagets årsmøte 2021)

Foto: Massiv industriutbygging i matfat og natur på Kalberg er uakseptabelt mener Naturvernforbundet.

Forrige nyhet

Nei til elektrifisering av norsk sokkel

29. mars 2021

Naturvernforbundet i Rogaland meiner det er galt å elektrifisere eksisterande oljefelt med fornybar energi fra land.

Neste nyhet

Mindre kø og bedre miljø med Ålgårdbanen

29. mars 2021

Næringsforeningen i Stavanger frykter endeløse bilkøer når E39 fra Hove til Bråstein skal utbygges til fire-felt motorvei. Naturvernforbundet har løsningen: Gjenåpne Ålgårdbanen og bygg en vei som sparer natur, matjord og klima.