Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Ingen kraftutbygging i Lusaheia

Ingen kraftutbygging i Lusaheia

27. mars 2020

Gråfollåna i Lusaheia landskapsvernområde får renne som det alltid har gjort. Kraftutbygging i elva er uaktuelt, fastslår Miljødirektoratet.

Foto: Nilsebuvatn med Gråfellåna midt i bildet. Foto: Viggo Johansen/flickr

I 20 år har grunneierne med ordfører Bjørn Laugaland i spissen jobbet hardt for å få utbyggingstillatelse. Siste avslag var i 2012. Men utbyggerne «pyntet brura» og fremmet ny søknad. Kraftverket skulle stanse produksjonen om sommeren, og naturinngrepene skulle være så godt som usynlige. Miljødirektoratet lot seg ikke overbevise og har blant annet pekt på at det ikke skal skje tyngre inngrep i et verneområde. Å åpne for kraftutbygging ville dessuten skape presedens for lignende utbyggingsinteresser i andre verneområder.

Verneområdestyret for Setesdal vesthei-Ryfylkeheiane der Bjørn Laugaland er leder, ga grønt lys for utbyggingsplanene. Dette vedtaket ble påklaget av fylkesmannen og Forum for natur og friluftsliv (FNF) der Naturvernforbundet er medlem. Rune Folkvord fra forbundets Vassdragsvernråd sier til avisa Strandbuen at direktoratet har gjort en god beslutning med gode argument. Laugaland sier til den samme avisa at – «folk som eig og bruker desse heieområda blir irriterte når nokon sit i ein by og har «monopol på vedet».

Og nevner ikke med et ord at hans egen rådmann i Hjelmeland samt verneområdeforvalteren bosatt i Suldal, var enige med byfolka.

Avgjørelsen fra Miljødirektoratet kan leser her:  Avgjørelse i klagesak – klage på verneområdestyret sin tillatelse til utbygging av Gråfollåna i Lusaheia landskapsvernområde

Forrige nyhet

Klarer ærfuglen seg?

26. mars 2020

På hele kysten fra Hordaland og til Troms har ærfuglbestanden gått tilbake de siste 20 årene. Kontrasten er stor til Marøyene i Stavanger der det gjennom hele vinteren oppholder seg store flokker ærfugl.

Neste nyhet

Frarår økt biomasse i laksemerder i Stavanger

30. mars 2020

Naturvernforbundet i Rogaland mener at Stavanger Kommune må avslå Eidesvik Laks AS sine søknader om 33% økning i MTB (maksimal tillatt biomasse) ved lokalitetene 18275 Kjeringå, 13221 Nautvik og 11939 Smal Skar.