Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Gode alternative til vindkraft på land

Gode alternative til vindkraft på land

16. juni 2020

Fossil energibruk skal fasast ut dei neste 20 år. Det er mogeleg dersom me satsar stort på energisparing, energieffektivisering, oppgradering av gamle vasskraftverk og tar i bruk meir solenergi, heiter det i ein uttale frå årsmøtet i fylkeslaget.

Årsmøtet meiner utbygginga av vindkraft i Rogaland ikkje er akseptabel. Den storstilte utbygginga de siste 10 åra har stor negative konsekvensar for uberørt natur, friluftsliv og dyre- og planteliv. Natur- og klimakrisa løysast ikkje ved å rasere natur og artsmangfald.

«Gitte konsesjonar må trekkast tilbake der bygging ikkje er sett i gang eller vilkåra i konsesjonen ikkje blir oppfylt. Konsesjonar blir fleire stader endra undervegs utan at det er stilt krav til skikkelege undersøkingar og utan at det blir tatt omsyn til naturfaglege råd», heiter det mellom anna i uttalen frå årsmøtet som ble halden på Mostun natursenter 9.juni.

Heile uttalen kan du lese her: Vindkraft- vedtatt uttalelse årsmøte NiR 9.juni 2020 

Forrige nyhet

Lukkede anlegg sparer leppefisk

10. juni 2020

Naturvernforbundet mener at det må settes en stopper for fiske etter leppefisk til bruk i oppdrettsvirksomhet, som truer fiskebestander og økosystem. Naturvernforbundet vil også påpeke at dersom næringen tvinges inn i lukkede anlegg, slik Naturvernforbundet ber om, så vil man ikke ha behov for rensefisk i det hele tatt.

Neste nyhet

Mostun skal renoveres!

17. juni 2020

I dag flagger vi på Mostun - huset skal totalrenoveres!