Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Frodig og rik eikeskog blir vernet

Frodig og rik eikeskog blir vernet

11. mars 2021

I den bratte lia bak den kjente «Kveldsbeleika» ved fylkesvei 523 mellom Jørpeland og Tau, vokser det en svært frodig og rik edellauvskog. Grunneierne har tilbudt frivillig vern av skogen og Statsforvalteren i Rogaland har fremmet forslag om  verne om lag 155 dekar som Nag naturreservat. Verneområdet strekker seg fra fylkesveien 30 moh., via tett lauvskog til gammel beitemark øverst  på 215 moh. Området er grundig kartlagt og funnene gir grunn til begeistring.

Her noen smakebiter fra beskrivelsene i verneforslaget:

«Noko av det mest iaugefallande er 18 store eiketre som står innafor avgrensinga. Med bakgrunn i storleik så passer desse trea som utvald naturtype hol eik, dvs. meir enn 2 m i omkrins eller 90 cm omkrins og hol. Eika står i heile området med unnatak av nord-austre del som er noko fattigare enn resten av areala. I tillegg til dei store eiketrea er det fleire store ask, derav nokre styva individ. Det er eit høgt mangfald av treslag med eik, ask (VU), hassel, svartor, osp, rogn, selje, kristtorn, bjørk, aurevier, bøk, furu og gran, men ein klar dominans av eik særskilt i dei sørvendte skråningane.»

Og videre: «Skogen ber preg av å ha vore nytta til beite og uttak av einskilde stokkar, men likevel er det betydeleg mengd daudved både ståande og liggande. Det er rimeleg kontinuitet i tilstanden av råteved. På stokkar er det merke av hakkespett, og det var eit godt mangfald av småfugl, t.d. gransongar, gjerdesmett, måltrast, svarttrast, raudstrupe, kjøttmeis, blåmeis, spettmeis, jernspurv, bokfink, brunsisik, og vendehals.»

Statsforvalteren er åpenbart fornøyd med dette verneforslaget sjølv om området er lite i areal. Nag naturreservat vil nemlig fylle mangler i verneporteføljen. Det er relativt få reservater i låglandet i Rogaland  med rik edellauvskog på høg bonitet. Det er grunn til å tro at Nag naturreservat blir opprettet ved kongelig resolusjon i løpet av året.

Hovebilde: Nag naturreservatet ligger i en bratt, sørvendt li ovenfor fylkesvei 523 mellom Tau og Jørpeland. Foto: Ove S. Førland

Bildet under: Skogen er vært rik med en lang rekke lauvtreslag. Her er blant annet 18 store eiketre med en omkrets på mer enn to meter. Foto: Ove S. Førland

Forrige nyhet

Gammeldags å bygge betongkulvert i Grannesbekken

25. februar 2021

Gjenåpning av Grannesbekken sammen med restaurering av Grannesmyra vil være et viktig lokalt bidrag til å oppfylle nasjonale mål og strategier for restaurering av natur, skriver Naturvernforbundet i Rogaland og Norges Jeger- og fiskerforbund Rogaland i en fellesuttale til Sola kommune.

Neste nyhet

Rogaland på kryss og tvers i Rygjavern

15. mars 2021

Vil du vite hva som skjer på naturvern- og klimafronten i Rogaland? Da kan dere være nyttig å lese fylkeslagets tidsskrift Rygjavern.