Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Eksperiment med svært høg risiko

Eksperiment med svært høg risiko

30. april 2021

Oppdrettsanlegg i det værharde farvannet vest for øya Alstein i Randaberg kan få katastrofale konsekvenser dersom det havarerer. Politikerne må avvise oppdrettsøknaden fra Bremnes Seashore, ber Naturvernforbundet, Norges Jeger og fiskerforbund og Norsk Ornitologisk Forening i en høringsuttalelse.

I følge selskapets planer skal det gå 6000 tonn laks i et anlegg med åpne ringmerder. Den omsøkte plasseringen ligger vest for Alstein  som er en del av Jærstrendene landskapsvernområde. Bølgedata viser at det kan være bølgehøyder opp mot 10 meter i området der anlegget skal ligge. Bremnes Seashore vedgår  at området er eksponert for vind fra sørvest, men vil gjennomføre planen fordi: « slik får me testa ut robust teknologi for produksjon og driftssikkerheit».

Dette er eksperiment med høg risiko og et havari kan bli en naturkatastrofe av dimensjoner.

Organisasjonene ber innstendig politikerne i Randaberg om å avslå søknaden og ikke gamble med naturen som innsats.

Det er også andre svært gode grunner til at et oppdragsanlegg ved Alstein må avslås. Det har Rådgivende Biologer pekt på i sin konsekvensutredning:

«Det planlagde anlegget Alstein vil derfor bidra direkte til å gjere ei viktig utvandringsrute for smolt, som tidlegare har vore nesten fri for oppdrett, meir utsett for lus. At området er tilnærma fritt for oppdrettsverksemd gjer at anlegget får ein større negativ konsekvens enn elles» Og videre: « […] Fleire av bestandane i Boknafjordsystemet er allereie betydeleg påverka av lakselus og innblanding av oppdretts-gener, og med omsyn til villfisk er ingen tiltak som forverrar situasjonen å anbefale.»

Alstein har et rikt fugle- og  dyreliv og ligger i kort avstand til det fugelivsfreda området på Børaunen. Det er stor grunn til bekymring dersom det blir etablert menneskelig aktivitet i nærområdet. Trafikk til og fra anlegget, året rundt, kan ha negativ effekt for fugle- og dyrelivet.

Høringsuttalelsen kan leses i sin helhet: Felles høringsuttalelse fra NJFF, NOF og NiR – Alstein

Bildet: Alstein sett fra fuglevernområdet på Børaunen. Oppdrettsanlegget er tenkt plassert til venstre for øya. Foto: Erik Thoring

Forrige nyhet

NVE sparer urørt natur

23. april 2021

NVE har bestemt at ny 132 kV linje mellom Jørpeland og Hjelmeland i hovedsak skal følge eksisterende 50 kV linje. Det er identisk med Naturvernforbundet sitt syn. – Gledelig vedtak fra NVE, sier Rune Folkvord i Vassdragsvernrådet.

Neste nyhet

Står politikerne ved sine løfter?

20. mai 2021

26. august i 2019 lovte representanter fra ti partier i Stavanger bystyre at de ville verne Sørmarka som friområde og samtidig arbeide for å utvide friområdet. Nå kommer testen.