Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. NVE sparer urørt natur

NVE sparer urørt natur

23. april 2021

NVE har bestemt at ny 132 kV linje mellom Jørpeland og Hjelmeland i hovedsak skal følge eksisterende 50 kV linje. Det er identisk med Naturvernforbundet sitt syn. – Gledelig vedtak fra NVE, sier Rune Folkvord i Vassdragsvernrådet.

Rune er også nestleder i lokallaget i Strand og har hatt hovedansvaret for Naturvernforbundets uttalelse til den nye nettplanen.

I 2019 la Lyse Nett fram to forslag til ny linjetrasé. Det ene forslaget (alternativ 1) fulgte eksisterende linje mellom Jørpeland (Dalen) og Hjelmeland. Det andre forslaget (alternativ 2) fulgte Liarvatnet, krysset Tysdalsvatnet ikke langt fra Reinarnuten og fortsatt videre nordover  i stort sett urørt natur. Et totalt uspiselig forslag. Heldigvis ble dette forslaget forkastet.

Men grunneiere og Hjelmeland kommune ville ha linja vekk fra sine eiendommer og foreslo en ny linjetrase som stort sett gikk i urørt natur. Dette reviderte forslaget ble så fremmet av Lyse i et endringsforslag. Men til Naturvernforbundets store glede har NVE konkludert med at linja skal bygges langs eksisterende trasé.

– Det blir ingen ekstra ulemper ved at 50 kV linja byttes med en 132 kV linje. Det blir større avstand mellom mastepunktene, linjene står høyere over bakken og man kan plassere mastepunktene slik at det blir enklere å drive jorda. Sjølsagt forstår jeg at ingen ønsker kraftlinjer over eiendommene sine, men alternativet er ikke å bygge i urørt natur med de negative konsekvenser det har for natur, landskap og dyreliv, sier Rune Folkvord.

NVE’s vedtak kan påklages. Det vil i så fall bety forsinkelser i utbyggingen av linja. Hjelmeland har stort behov for økt nettkapasitet blant annet som følge av elektrifisering av ferjene over Jøsenfjorden.

 

Foto: NVE vil ikke ha ny kraftlinje over Valamyr. Valamyr er foreslått som nytt naturreservat av Statsforvalteren i Rogaland. Foto: Rune Folkvord.

Forrige nyhet

Meir kantsone langs elvane

20. april 2021

Det biologiske mangfaldet er under sterkt press også i kulturlandskapet, men viss me gjer plass til litt natur mellom areala av dyrka mark kan mange artar finna seg godt til rette blant åker og eng. For å stoppa tapet av artar i jordbrukslandskapet er det heilt naudsynt å ha bøndene med på laget.

Neste nyhet

Eksperiment med svært høg risiko

30. april 2021

Oppdrettsanlegg i det værharde farvannet vest for øya Alstein i Randaberg kan få katastrofale konsekvenser dersom det havarerer. Politikerne må avvise oppdrettsøknaden fra Bremnes Seashore, ber Naturvernforbundet, Norges Jeger og fiskerforbund og Norsk Ornitologisk Forening i en høringsuttalelse.