Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Dropp datasenter på Kvernaland!

Dropp datasenter på Kvernaland!

25. november 2020

Forslag om datasenter på Kalberg og Kvernaland kom på befolkningen som lyn fra klar himmel. – Ikke i vår villeste fantasi kunne vi forestilt oss at noen skulle foreslå omfattende nedbygging av jordbruksarealer og flotte naturområder.

Det sier Kvernalandbeboer Bjarne Oddane. Han er naturforvalter av profesjon og en ivrig bruker av de flotte natur- og friluftsområdene som ligger bokstavelig talt rett utenfor stuedøra. Bjarne mener det fantastiske naturmangfoldet på Kvernaland har blitt sterkt underkommunisert i debatten om datasenterplanene.

Mosaikk

Jordbrukslandskapet på Kvernaland er unikt sammenliknet med resten av Jæren. Mens det ellers på Jæren er store monokulturelle jordvidder, har Kvernaland et svært variert, mosaikkpreget landskap. Mellom teiger av dyrka mark er det myr, lyngmark, skog, kantsoner, steingarder og ugjødsla beitemark. Det gir en variasjon i plante- og dyreliv som man ikke finner andre steder, fastslår han.

Kantsoner og lysåpen skog gir grunnlag for et riktig plante- og insektliv som i sin tur er mat for fugler. Derfor kan man se og høre gulsanger, hagesanger, munk, troster og andre spurvefugler synge intenst om våren. Vipene, som nå er sterkt utryddingstruet, hekker fortsatt på Kvernaland, blant annet på en verneverdig myr sør i området. I dette landskapet lever 29 forskjellige pattedyr hvorav tre arter flaggermus. I Frøylandsbekken går det opp stor aure og her finnes også den spesielle arten bekkeniøye, eller «suådl» som den blir kalt på Jæren.

Hubro

Ikke langt fra det planlagte utbyggingsområdet hekker det hubro. Dette paret bruker Kvernaland som jaktområde. Det vet Bjarne fordi han har hatt radiosender på en av hubroungene. Da denne ungen forlot moren sin, levde den i fem dager. En kraftlinje på Dale i Sandnes endte hubroungen sitt korte liv.

Dette illustrerer hvor sårbar hubroen er i det menneskeskapte naturmiljøet. Jo mer vi bygger i hubroens matfat jo større er sjansene for at overlevingsgraden minker, sier Bjarne.

Utred alternativ!

Norconsult har i sin konsekvensutredning fastslått at naturmangfoldet på Kvernaland blir middels til sterkt negativt påvirket av en datasenterutbygging. Da burde alarmklokkene ringt! Planleggerne burde sett seg om etter andre områder i nærheten av transformatorstasjonen på Fagrafjell der de negative konsekvensene for naturmiljø og jordbruk er langt lavere. Slike områder fins mener Bjarne Oddane.

Det er rart at det bare fremmes ett alternativ til nedbygging av 2000 dekar på Kvernaland når det bare en mil unna fins et område med sitkagranskog der naturverdiene i langt mindre grad blir berørt, undrer han.

Foto: Bjarne Oddane

Forrige nyhet

Plast- og giftfrie barnehager, skoler og fritidsordninger

12. november 2020

Miljøgifter og plastforurensing er to av vår tids store miljøutfordringer. De påvirker helsen og miljøet til alle, men små barn er spesielt sårbare.

Neste nyhet

Jippi - Skurvedalen er vernet!

3. desember 2020

Nå er hele Skurvedalen i Lysefjorden vernet som naturreservat med verneformål skog.