Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Sivilombudet refser Statsforvalteren

Sivilombudet refser Statsforvalteren

«Vedtaket om bygging av Nye Veavågen skole på Karmøy er basert på uriktig/mangelfullt faktum og må anses ugyldig, konkluderer Sivilombudet». Bakgrunnen er en klage fra Naturvernforbundet.

Planvedtaket omfatter en mindre skog ved nåværende skole som har betydelige naturverdier, blant annet flere truete arter. Statsforvalteren har godkjent planen om å bygge ny skole her.

I 2021 vedtok Karmøy kommune bygging av en ny barneskole for inntil 400 elever. Tomta er et naturområde ved nåværende skole, på folkemunne kalt for «Bambiskogen». Naturvernforbundet påklaget byggevedtaket og mente naturverdiene i området ikke var tilstrekkelig utredet slik naturmangfoldloven krever. Kommunen avviste klagen og det samme gjorde Statsforvalteren i Rogaland. Statsforvalteren mente at kunnskapsgrunnlaget ikke var utilstrekkelig da planen ble vedtatt.

Naturvernforbundet bestilte en naturfaglig kartlegging av området. I oktober 2022 forelå en rapport fra Biofokus som gjorde funn av flere rødlistede arter og som i tillegg indikerte at «Bambiskogen» kunne være en potensiell regnskog. På dette grunnlaget begjærte Naturvernforbundet omgjøring av Statsforvalterens vedtak. Denne begjæringen ble ikke tatt til følge av Statsforvalteren. Men Statsforvalteren besluttet å gi utsatt iverksetting frem til Sivilombudet hadde tatt stilling til saken.

Sivilombudet avga en uttalelse i saken 2. juni der Naturvernforbundet får medhold. Det heter «uttalelse» fordi Sivilombudet ikke har anledning til å oppheve vedtak. Men uttalelsen er krystallklar:

Sivilombudet er kommet til at Statsforvalteren ikke foretok en tilstrekkelig prøving av kommunens planvedtak, jf. forvaltningsloven § 34 andre ledd. Ombudet mener det er mangler i Statsforvalterens vurderinger av om planen var tilstrekkelig utredet på klageinstansens vedtakstidspunkt, om det forelå krav om konsekvensutredning og om kommunens vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 var i samsvar med den faktiske situasjonen i planområdet. Ombudet har videre kommet til at planvedtaket må anses ugyldig som følge av at det er basert på et uriktig/mangelfullt faktum.

Naturvernforbundet mener etter dette at det må fremmes en ny reguleringsplan og at «Bambiskogen» må stå inntil nytt vedtak er gjort. Det er fullt mulig å bygge ny skole på samme tomt som dagens skole ligger. Da kan man beholde et viktig naturområde for lokalbefolkningen og samtidig ta vare på områdets store naturverdier.

 

Saksdokumentene kan leses her:

Uttalelse – Detaljregulering for Nye Veavågen skole – klageinstansens prøvingsplikt og betydning

Statsforvalteren – Anmodning Sivilombudets sak 2022-5453 – nye Vea skole, Karmøy

 

Bildet: Biologer fra Biokus fant flere rødlistede og truete arter i «Bambiskogen» som mest sannsynlig er en boreonemoral regnskog (truet naturtype). Foto: Gunvar Mikkelsen

Forrige nyhet

Bli med på sommer ved Jærkysten!

16. mai 2023

Hurra! For tredje år på rad arrangeres Sommer ved Jærkysten på Friluftshuset på Orre og Friluftsfyret Kvassheim. Sommeropplegget er et samarbeid mellom Naturvernforbundet i Rogaland, Jæren Friluftsråd og Besøkssenter våtmark Jæren.

Neste nyhet

Naturglede for heile familien i Høyvik

19. juni 2023

17. juni inviterte Naturvernforbundet i Suldal og La Sandsfjorden leva! til familiedag på Høyvik ved Sandsfjorden. 50 -60 barn og vaksne brukte den fine laurdagen til å bli betre kjent med Suldalsnaturen.