Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Nå kommer Mosvatnet naturreservat!

Nå kommer Mosvatnet naturreservat!

Endelig blir Mosvatnet vernet etter de strengeste verneformer vi har. Statsforvalteren i Rogaland foreslår naturreservat og har droppet det opprinnelige forslaget om biotopvern.  

Naturvernforbundet foreslo Mosvatnet naturreservat i Rogalands Avis 21.april 2018.

Naturvernforbundet foreslo Mosvatnet naturreservat i Rogalands Avis 21.april 2018.

Det er identisk med forslaget Naturvernforbundet i Rogaland fremmet i 2018, i forbindelsen med Naturvernforbundets landsmøte på hotel Alstor. Stavanger-politikerne, med unntak av Frp, applauderte forslaget og har siden bekreftet sin positive innstilling til statlig vern av Mosvatnet. Etter seks år ligger forslaget på bordet. Mest sannsynlig blir Mosvatnet naturreservat godkjent av regjeringen før året er omme. Da skal flagget heises på Mostun!

 

Kort oppsummert om formål og hensikt med vernet: «Det foreslåtte vernet av Mosvatnet i Stavanger kommune har som formål å ta vare på viktige biotoper for fugleliv i regionen. Dette bynære vannet er et av de mest artsrike fuglelokalitetene i Rogaland, og en viktig del av regionens nettverk av våtmarkssystemer, hvorav mange av områdene har Ramsar status. Mosvatnet er viktig som hekkeområde, blant annet for hettemåke og toppdykker, og oppvekstområde for flere småfuglbestander, hvileplass for fugl på vår- og høsttrekk og overvintringsplass. Området som helhetlig økosystem med varierte naturtyper gjør at arealene blir utnyttet hele året, og det vil fylle ut viktige mangler ved verneporteføljen regionalt og nasjonalt. Området inkluderer også bestander av flaggermus og trua planter» (Statsforvalteren).

 

Mosvatnet har den største hekkebestanden av toppdykker i Rogaland.   Foto: Roy Mangersnes

Naturreservat er lettere å forstå for folk flest enn biotopvern. Det er også en reell forskjell. Naturreservat omfatter verdifull natur og biologisk mangfold, mens et biotopvern er relatert til vern av økologisk funksjon for spesifiserte arter, som ville vært vannfugler og flaggermus i Mosvatnets tilfelle. Med reservat er det all natur og mangfold i området som er i fokus. Dermed får Mosvatnet samme status som sammenliknbare og bynære Østensjøvatnet naturreservat i Oslo.

Hele verneforslaget kan du lese her. Om noen vil ytre seg til verneforslaget er fristen 28. juni og høringsadressen Statsforvalteren i Rogaland sfropost@statsforvalteren.no

 

Hovedbilde: Foreslåtte vernegrenser for Mosvatnet naturreservat

Forrige nyhet

Blomster og bier er i vinden!

30. april 2024

Det kom over 90 interesserte og engasjerte tilhørere da Ingvild Austad kom til Mostun med foredrag om blomsterenger.

Neste nyhet

Ny, grov rasering av Røldal

28. mai 2024

- Oppgraderingen av dagens kraftverk i Røldal-Suldal skjer med begrensede konsekvenser for natur og miljø, sier eierselskapet Lyse Kraft DA. – Utbyggingen innebærer en ny, grov rasering av Røldal og store nye inngrep i Suldal, hevder Røldal grunneiergarlag.