Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Miljødirektoratet kritisk til Karmøyvei

Miljødirektoratet kritisk til Karmøyvei

3. mars 2020

Miljødirektoratet mener at planlagt veitrase på Karmøy vil få store negative konsekvenser for et stort sammenhengende natur- og kulturlandskap med nasjonale og vesentlige regionale natur-, friluftslivs- og landskapsverdier, og konkluderer med at den samfunnsmessige nytten av å etablere ny vei ikke oppveier de negative konsekvensene.

Etablering av en lang tunnel mellom Killingtjørn og Sveakrossen vil redusere de negative konsekvensene for natur-, friluftsliv- og landskapsinteressene. I den sørlige delen av vegtraseen vil alternativ 2 gi en bedre løsning for miljøinteressene enn alternativ 1.

Miljødirektoratet støtter fylkesmannens innsigelse og tilrår derfor i samsvar med naturmangfoldloven § 12, at alternativ 2 velges og at det blir utarbeidet en fullstendig konsekvensutredning for de tre lengste tunnelalternativene for å avgjøre om det lar seg gjøre å etablere en tunnel som ivaretar miljøhensynene i dette området.

Les hele innsigelsen her.

 

Forrige nyhet

Mosvatn-databasen er oppdatert!

14. februar 2020

Nå har vi oppdatert naturdatabasen vår for Mosvatnet! Interessert i å lære mer om kulturminner og severdigheter rundt vatnet? Klikk deg inn her for å se mer.

Neste nyhet

Elektrifisering – oljeselskapenes negative miljøsatsing

10. mars 2020

Nå burde tiden være moden for å reversere beslutningen om elektrifisering av gass- og oljeplattformer.