Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Hareide for fire-felt motorvei?

Hareide for fire-felt motorvei?

31. januar 2020

-Klimakutt først, proklamerte Knut Arild Hareide (Kr.F) da han tiltrådte som ny samferdselsminister. Kan det være håp om en mer edruelig og mindre klimafiendtlig ny E39?

Naturvernforbundet rår Hareide til å redusere ambisjonene for en fire-felt motorvei mellom Lyngdal og Ålgård. Her er våre tilrådinger:

Ny fire-felts  motorvei på strekningen må forkastes. Prosjektet vil medføre betydelige klimagassutslipp i utbyggingsfasen og generere økt biltrafikk som er i strid med Norges klimamål. Økt satsing på biltransport vil underminere trafikkgrunnlaget for Sørlandsbanen og nullvekstmålene for biltrafikk til og i byer og tettsteder i landsdelen. Ny E39 med nye tilførselsveier og kryss vil uansett trasevalg føre til tap av verdifulle og store naturområder, føre til nedbygging av jordbruksjord /kulturlandskap og ha betydelige ulemper for berørte grunneiere.

Naturvernforbundet ønsker et alternativ «Null+». Det vil si at man utbedrer dagens E 39 der det er behov for bedre trafikkavvikling og økt trafikksikkerhet.  Når man velger gjenbruk av dagens trase, unngås inngrep i store, sammenhengende og relativt urørte naturområder. I tillegg er det få direkte konflikter med viktige naturtyper og ikke konflikt med naturreservater.

Vi mener det er verdt å merke seg at Statens vegvesen i en rapport fra 28.10.2019 har  konkludert med at det ikke er trafikkgrunnlag for en fire-felt motorvei fra Lyngdal til Ålgård. Fra rapporten som er publisert her heter det bl.a.:

«Utredningen gjort av Statens vegvesen og Vegdirektoratet viser at det er langt rimeligere med såkalt to- og trefelts vei enn firefeltsvei når snittrafikken er opp til 20.000 biler i døgnet…Årsaken til at Vegvesenet og Vegdirektoratet konkluderer med at to- og trefeltsvei er det beste alternativet, er lavere kostnader, større samfunnsøkonomisk nytte og bedre trafikksikkerhet.»

Det er med stor ulyst at Naturvernforbundet gjør valg mellom løsninger og traseer/korrdiorer i et prosjekt vi er sterk motstander av. Med det som bakgrunn vil vi foretrekke korridor R1 framfør de øvrige alternativene. I følge konsekvensutredningen er det dette alternativet som er rangert som minst skadelig for naturmangfoldet. Om dette heter det i utredningen at « …den  (R 1) i stor grad holder seg langs dagens vei og dermed unngår inngrep i store, sammenhengende og relativt urørte naturområder. I tillegg er det få direkte konflikter med viktige naturtyper og ingen konflikt med naturreservat.»
Korridor 3 er etter Naturvernforbundets syn uakseptabel fordi det er betydelige konflikter med flere verdifulle og sårbare naturområder. Korridoren berører dessuten Eptavatn og Drangsdalen naturreservater.

I forhold til jordbruksjord er det ifølge konsekvensutredningen lite som skiller mellom de tre ulike korridorene, R1, R2 og R3. I utredningen er R3 rangert som best, med R1 som nummer to.  Naturvernforbundet fastholder at R1 samlet sett er foretrekke framfor de øvrige korridorene.

Forrige nyhet

Omkjøringsvei utgått på dato

24. januar 2020

Omkjøringsvegen ved Åkra på Karmøy er en overlevning fra en tid da verken klimautfordringer, naturkrise eller bærekraft sto høyt på den politiske agenda. Prosjektet har gått ut på dato.

Neste nyhet

Legger regjeringen gjøkegg i lokalpolitikernes reir?

11. februar 2020

I sin nyttårstale snakket Solberg mye om klima og miljø. Lite konkret ble sagt, men ord bør følges av handling. Kan fanesaken 110 km/t firefelts motorvei gjennom hele Sør-Norge revurderes?» spør Hallgeir H. Langeland, Peder J. Pedersen og Tormod Svartdal