Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Hareide for fire-felt motorvei?

Hareide for fire-felt motorvei?

31. januar 2020

-Klimakutt først, proklamerte Knut Arild Hareide (Kr.F) da han tiltrådte som ny samferdselsminister. Kan det være håp om en mer edruelig og mindre klimafiendtlig ny E39?

Naturvernforbundet rår Hareide til å redusere ambisjonene for en fire-felt motorvei mellom Lyngdal og Ålgård. Her er våre tilrådinger:

Ny fire-felts  motorvei på strekningen må forkastes. Prosjektet vil medføre betydelige klimagassutslipp i utbyggingsfasen og generere økt biltrafikk som er i strid med Norges klimamål. Økt satsing på biltransport vil underminere trafikkgrunnlaget for Sørlandsbanen og nullvekstmålene for biltrafikk til og i byer og tettsteder i landsdelen. Ny E39 med nye tilførselsveier og kryss vil uansett trasevalg føre til tap av verdifulle og store naturområder, føre til nedbygging av jordbruksjord /kulturlandskap og ha betydelige ulemper for berørte grunneiere.

Naturvernforbundet ønsker et alternativ «Null+». Det vil si at man utbedrer dagens E 39 der det er behov for bedre trafikkavvikling og økt trafikksikkerhet.  Når man velger gjenbruk av dagens trase, unngås inngrep i store, sammenhengende og relativt urørte naturområder. I tillegg er det få direkte konflikter med viktige naturtyper og ikke konflikt med naturreservater.

Vi mener det er verdt å merke seg at Statens vegvesen i en rapport fra 28.10.2019 har  konkludert med at det ikke er trafikkgrunnlag for en fire-felt motorvei fra Lyngdal til Ålgård. Fra rapporten som er publisert her heter det bl.a.:

«Utredningen gjort av Statens vegvesen og Vegdirektoratet viser at det er langt rimeligere med såkalt to- og trefelts vei enn firefeltsvei når snittrafikken er opp til 20.000 biler i døgnet…Årsaken til at Vegvesenet og Vegdirektoratet konkluderer med at to- og trefeltsvei er det beste alternativet, er lavere kostnader, større samfunnsøkonomisk nytte og bedre trafikksikkerhet.»

Det er med stor ulyst at Naturvernforbundet gjør valg mellom løsninger og traseer/korrdiorer i et prosjekt vi er sterk motstander av. Med det som bakgrunn vil vi foretrekke korridor R1 framfør de øvrige alternativene. I følge konsekvensutredningen er det dette alternativet som er rangert som minst skadelig for naturmangfoldet. Om dette heter det i utredningen at « …den  (R 1) i stor grad holder seg langs dagens vei og dermed unngår inngrep i store, sammenhengende og relativt urørte naturområder. I tillegg er det få direkte konflikter med viktige naturtyper og ingen konflikt med naturreservat.»
Korridor 3 er etter Naturvernforbundets syn uakseptabel fordi det er betydelige konflikter med flere verdifulle og sårbare naturområder. Korridoren berører dessuten Eptavatn og Drangsdalen naturreservater.

I forhold til jordbruksjord er det ifølge konsekvensutredningen lite som skiller mellom de tre ulike korridorene, R1, R2 og R3. I utredningen er R3 rangert som best, med R1 som nummer to.  Naturvernforbundet fastholder at R1 samlet sett er foretrekke framfor de øvrige korridorene.

Forrige nyhet

Vårprogram: Natur på torsdag

28. januar 2020

Vårprogrammet i foredragsserien Natur på torsdag er når klart.

Neste nyhet

Legger regjeringen gjøkegg i lokalpolitikernes reir?

11. februar 2020

I sin nyttårstale snakket Solberg mye om klima og miljø. Lite konkret ble sagt, men ord bør følges av handling. Kan fanesaken 110 km/t firefelts motorvei gjennom hele Sør-Norge revurderes?» spør Hallgeir H. Langeland, Peder J. Pedersen og Tormod Svartdal