Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. – Det er nok nå!

– Det er nok nå!

2. mai 2019

– Det er allerede gitt altfor mange konsesjoner til vindkraftverk i Rogaland. Nå må det være stopp, mener Naturvernforbundet i Rogaland, samlet til årsmøte mandag 29. april.

Årsmøtet mener også at konsesjoner som er ikke er igangsatt må konsekvensutredes på ny for å sikre at hensynet til natur og friluftsliv er ivaretatt. Her er uttalelsen i sin helhet:

«Det er per i dag 25 konsesjoner for vindkraftverk i Rogaland. Disse konsesjonene vil til sammen båndlegge et areal på 110 kvadratkilometer (km2) om alle blir utbygd. Hele Stavanger Kommune er til sammenligning 71 km2. Støybelastet areal kan bli tre ganger så stort, ca 300 km2.

Vi ser av erfaring fra de vindkraftverkene som er bygd eller under bygging i sørfylket at inngrepene i naturen blir veldig omfattende når brede veier skal bygges inn i vår kuperte fjellnatur med sine dype skjæringer og høye fyllinger. Det som gjør inngrepene mer naturødeleggende enn noen annen aktivitet i Norge er at alle veiene fører opp på fjelltoppene. Toppene blir sprengt flate for å lage oppstillingsplasser på størrelse med en halv fotballbane.

Internasjonale rapporter viser at den klart største trusselen mot det biologiske mangfoldet er arealbruk/arealinngrep. Vindkraftutbyggingen utgjør i dag det største og mest inngripende menneskeskapte arealinngrepet i Norge. Tap av biologisk mangfold er en like stor trussel mot vår fremtid som klimaendringene.

NVE legger i nasjonal ramme for vindkraft opp til at de indre og mest urørte fjellområdene i kommunene Lund, Bjerkreim og Gjesdal skal kunne brukes til vindkraft. I nordfylket er størstedelen av kommunene Tysvær og Vindafjord definert som gunstige for vindkraft. NNV mener Rogaland ikke har mer natur å gi til kraftutbygging.

NNV ønsker å dekke fremtidig energibehov fra oppgradering av gamle vannkraftverk og solkraft, og samtidig frigjøre energi gjennom omfattende energieffektivisering og energisparing. Vi mener den mest miljøvennlige kilowattimen er den som blir spart. Havvind kan også være et godt alternativ. Vi mener vindkraft på land har alt for mange skadevirkninger på naturen til at det er forsvarlig å fortsette utbygging i et Rogaland som har så lite urørt natur igjen.

Naturvernforbundet i Rogaland mener at det allerede er gitt konsesjon til alt for mange vindkraftverk i Rogaland. For konsesjoner som ikke er igangsatt må det gjennomføres nye konsekvensutredninger for å sikre at hensynet til natur og friluftsliv er ivaretatt. Naturvernforbundet sier nei til flere nye vindkonsesjoner i Rogaland.”

Forrige nyhet

Hallgeir tar to nye år

2. mai 2019

Hallgeir Langeland fortsetter som styreleder i fylkeslaget i to nye år. Han og resten av styret som stod på valg, ble gjenvalgt ved akklamasjon på årsmøtet 29. april.

Neste nyhet

La leppefisken få leve!

8. mai 2019

Naturvernforbundet krever at all bruk av villfanget leppefisk og rognkjeks som avlusningsmiddel i oppdrettsbransjen blir forbudt.